mapa strony   |   kontakt   |

Służba i praca - zasady naboru

Służba w Państwowej Straży Pożarnej – zasady naboru do służby i pracy


I.SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA


W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zmianami):
Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni z praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt. ustawy).
Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy).
Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych. Ponadto by umożliwić podjęcie służby w PSP najlepszym kandydatom prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne podczas, którego kandydat:

1. Kandydat w terminie wskazanym w ogłoszeniu składa:
    1) podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;
    2) życiorys.
2. Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej w terminie wskazanym w ogłoszeniu składa:
    1) kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
    2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności;
    3) zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.

3. Po złożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w punkcie 1, komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny oraz zakłada dla niego arkusz indywidualnej oceny kandydata, w którym dokumentuje wyniki osiągane przez niego w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.


4. Niezbędne elementy arkusza indywidualnej oceny kandydata stanowią:
    1) numer identyfikacyjny kandydata;
    2) wyszczególnione posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności, za które przyznano punkty;
    3) określenie miejsca i daty przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, z podaniem uzyskanego wyniku;
    4) określenie daty przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
    5) liczba punktów uzyskana z oceny poszczególnych kryteriów ocenianych w rozmowie kwalifikacyjnej;
    6) ogólna liczba punktów przyznanych kandydatowi za rozmowę kwalifikacyjną;
    7) informacja o pozostałych etapach postępowania kwalifikacyjnego i uzyskanych wynikach;
    8) wskazanie członków komisji i ich podpisy.

5. Ustala się następującą kolejność etapów postępowania kwalifikacyjnego:
    1) ocena dokumentów;
    2) test sprawności fizycznej;
    3) sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia), w przypadku umieszczenia w ogłoszeniu;
    4) sprawdzian z pływania, w przypadku umieszczenia w ogłoszeniu;
    5) test wiedzy, w przypadku umieszczenia w ogłoszeniu;
    6) test kompetencyjny, w przypadku umieszczenia w ogłoszeniu;
    7) ocena dokumentów;
    8) rozmowa kwalifikacyjna;
  9) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

6. Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.


7. Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie punktowym. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.


8. System punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności jest określony w załączniku do rozporządzenia.


9. Przed rozpoczęciem etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 2 i 3 oraz ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej:
    1) kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość;
    2) komisja zapoznaje kandydata z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania danego etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania.

10. Przedkładane zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, jest wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej.


11. W trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej jest obecna osoba, która posiada kwalifikacje do udzielania co najmniej kwalifikowanej pierwszej pomocy.

12. Test sprawności fizycznej składa się z prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej, które przeprowadza się i ocenia w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.


13. Test sprawności fizycznej dla kandydatów (mężczyzn i kobiet) na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmuje:
    1) podciąganie się na drążku;
    2) bieg po kopercie;
    3) próbę wydolnościową.


14. Test sprawności fizycznej dla kandydatów na pozostałe stanowiska służbowe obejmuje:
    1) w przypadku mężczyzn - próby, o których mowa w pkt. 13;
    2) w przypadku kobiet:
        a) rzut piłką lekarską,
        b) bieg po kopercie,
        c)próbę wydolnościową.
15. Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn - co najmniej 55 pkt, a dla kobiet - co najmniej 45 pkt.


16. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniża się minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt - dla mężczyzn i 30 pkt - dla kobiet.


17. Uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez okres 6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być wykorzystywany przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

18. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:
    1) autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną;
    2) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi;
    3) wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;
    4) szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

19. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej każdy z członków komisji odrębnie ocenia kandydata.


20. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wymienionych w punkcie 18 wynosi 10.


21. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.


22. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów ustalonych w sposób określony w ust. 3.

23. Test wiedzy składa się z 20 zadań zamkniętych i trwa 25 minut.


24. Test wiedzy obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.


25. W przypadku przeprowadzenia testu wiedzy przez kierowników jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej zadania testowe opracowuje komórka organizacyjna realizująca zadania w zakresie spraw kadrowych danej jednostki.


26. W przypadku przeprowadzenia testu wiedzy przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej zadania testowe opracowuje komórka organizacyjna realizująca zadania w zakresie spraw kadrowych właściwej komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.


27. Zadania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na zadanie testowe kandydatowi nie przyznaje się punktu.


28. Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.

29. Test kompetencyjny trwa do 35 minut.


30. W trakcie przeprowadzania testu kompetencyjnego bada się do 5 kompetencji, wynikających z kryteriów wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 36a ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.


31. Na każdą z badanych kompetencji przypada po 5 zadań zamkniętych zawierających 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt.


32. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na zadanie testowe kandydatowi nie przyznaje się punktu.


33. Pozytywny wynik z testu kompetencji osiąga kandydat, który uzyska co najmniej połowę możliwych do otrzymania punktów.


34. Sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.


35. Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie do 60 sekund.


36. Po zakończeniu etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 1-3 i ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, komisja sporządza arkusz zbiorczej oceny kandydatów i przedkłada go wraz z arkuszami indywidualnych ocen kandydata przełożonemu właściwemu w sprawie postępowania. Niezbędne elementy arkusza zbiorczej oceny kandydatów stanowią:
    1) numery identyfikacyjne kandydatów i sumy zdobytych przez nich punktów;
    2) załączone arkusze indywidualnej oceny kandydata;
    3) wskazanie członków komisji i ich podpisy.

37. Kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej, kieruje się do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. 


38. W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.


39. Prace komisji kończą się z dniem zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJI Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYKSZTAŁCENIA, WYSZKOLENIA LUB POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI.


Preferencje, za które obligatoryjnie są przyznawane punkty:
1) szkolenie podstawowe w zawodzie strażak - 20 punktów;
2) posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa - 25 punktów;
3) posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa - 30 punktów;
4) posiadanie tytułu zawodowego inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej - 15 punktów;
5) uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650) - 5 punktów;
6) uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 15 punktów;
7) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP - 5 punktów;
8) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP+RT - 10 punktów;
9) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP+RT+RW - 15 punktów;
10) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP według programu z dnia 17 listopada 2015 r. - 15 punktów;
11) ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania - 5 punktów;
Preferencje, za które są przyznawane punkty, o ile preferencje znajdą się w ogłoszeniu:
12) wykształcenie wyższe, z tytułem zawodowym inżynier lub magister inżynier, o kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby - 15 punktów;
13) prawo jazdy kat. C - 5 punktów;
14) prawo jazdy kat. C+E - 10 punktów;
15) prawo jazdy kat. D - 5 punktów;
16) inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku - w sumie do 15 punktów, nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie;
17) za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym lub stanowisku obsługi w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzony nabór -15 punktów.
Sposób liczenia punktów:
1) za kwalifikacje wymienione w pkt 1-3 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
2) za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
3) za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
4) za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyznaje się punkty jedynie w przypadku potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej straży pożarnej komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej aktywnego członkostwa przez udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach - w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (w okresie jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia, tj. terminu składania dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia);
5) w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 13-15 punkty sumuje się, z zastrzeżeniem że nie można łączyć pkt 13 i 14.
Wyjaśnienie użytych skrótów:
1) SP - szkolenie podstawowe strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;
2) RT - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;
3) RW - szkolenie strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.


II. SŁUŻBA KANDYDACKA

Możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym. Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej.


Kształcenie na poziomie aspiranckim realizują trzy szkoły, tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej. Po ukończeniu szkoły (służby kandydackiej) absolwenci kierowani są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.


Służba kandydacka w Państwowej Straży Pożarnej jest odbywana w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i szkołach aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej "szkołami PSP".


Do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej ,,służbą kandydacką', przyjmuje się osobę, która spełnia wymagania, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, oraz:
    1) uzyskała świadectwo dojrzałości i nie przekroczyła 25 roku życia,
    2) spełnia wymagania określone w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zdała test sprawności fizycznej, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 28 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.


Szczegółowe informacje o sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć m. in. na stronach internetowych szkół Państwowej Straży Pożarnej:
* Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
* Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
* Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
* Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu


III. PRACA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W strukturach PSP mogą być zatrudniani pracownicy cywilni. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, ze zm.), każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny. Dyrektor generalny urzędu organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz poprzez opublikowanie go w Biuletynie Służby Cywilnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z powyższym, należy zapoznawać się na bieżąco z ogłoszeniami w biuletynach. Z chwilą ukazania się ogłoszenia o interesującym stanowisku pracy, należy złożyć wymagane dokumenty w danej jednostce organizacyjnej PSP. Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia pracy oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP.
źródło: KG PSP Warszawa
Pracownicy niebędący członkami korpusu służby cywilnej zatrudniani są w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy prawa pracy. Zajmują oni stanowiska pomocnicze: robotnicze i obsługi. Poszukiwania kandydatów są organizowane w miarę potrzeb we własnym zakresie z uwzględnieniem osób, które odbywały w Komendzie Powiatowej PSP w Jaworze staże, praktyki lub były skierowane na inne formy aktywizacji zawodowej przez właściwy urząd pracy i posiadają odpowiednie kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia na proponowanym stanowisku.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Arkadiusz Delikatny
Dokument z dnia: 14.01.2020
Dokument oglądany razy: 2 712
Opublikował: Arkadiusz Delikatny
Publikacja dnia: 14.01.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl