mapa strony   |   kontakt   |

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Wersja archiwalna zmieniona dnia 21.01.2010

Wnoszenie i załatwianie spraw w Komendzie Powiatowej PSP w Jaworze regulują między innymi:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r Nr 98 poz.1071, z 2001 r. Nr 49, poz.509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387);
 • Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze;
 • Instrukcja obiegu dokumentów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze, przyjmuje sprawy do załatwiania w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r Nr 98 poz.1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387).
Zgodnie z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego:

 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, a także ustnie do protokołu;
 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych;
 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu;
 4. Organ administracji publicznej obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze każda sprawa, pismo, skarga, wniosek i itp. - które wpływają do Komendy zostają zarejestrowane w Dzienniku Korespondencji z jednoczesnym nadaniem kolejnego numeru, a następnie są dekretowane przez Komendanta Powiatowego lub jego Zastępcę do poszczególnych komórek organizacyjnych według właściwości. Każdorazowo dekretacja sprawy jest obowiązkowo opisywana w Dzienniku Korespondencji. Pracownik z właściwej dla załatwienia sprawy komórki organizacyjnej rozpoznaje sprawę w sposób zgodny z przepisami, następnie przygotowany projekt załatwienia sprawy przedstawia do akceptacji i zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu.


Sprawa wniesiona do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze, w zależności od jej charakteru (np. podanie o wszczęcie postępowania administracyjnego, skarga, wniosek, żądanie informacji, podanie o wydanie zaświadczenia), załatwiana jest w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i w oparciu o przepisy prawa materialnego.


Sprawa może zakończyć się poprzez:

 • wydanie decyzji administracyjnej;
 • wydanie postanowienia;
 • wydanie zaświadczenia;
 • udzielenie odpowiedzi na skargę lub wniosek;
 • udzielenie pisemnej lub ustnej informacji.

Zgodnie Regulaminem Organizacyjnym KP PSP w Jaworze - ustalono literową symbolikę oznakowania znaków spraw załatwianych w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP w Jaworze:

 • PK – sprawy organizacyjno-kadrowe;
 • PZ - sprawy kontrolno - rozpoznawcze;
 • PT - sprawy kwatermistrzowsko - techniczne;
 • PF - sprawy finansowe;
 • PR – sprawy operacyjne;
 • PJRG – sprawy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej;
 • PB – sprawy BHP;
 • PSO – sprawy niejawne i obronne.

W zakresie obiegu korespondencji i załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej PSP w Jaworze przyjęto zasadę, że krótki obieg pisma i szybkie załatwienie sprawy jest równie ważne, jak załatwienie jej w sposób właściwy pod względem merytorycznym.

W Komendzie Powiatowej PSP w Jaworze prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

Rejestry:
• Rejestr zamówień publicznych;
• Rejestr kart mundurowych i ekwipunku specjalnego;
• Rejestr legitymacji służbowych;
• Rejestr kontroli zewnętrznych;
• Rejestr skarg i wniosków;
• Rejestr nałożonych mandatów karnych;
• Rejestr zakładów objętych czynnościami kontrolno - rozpoznawczymi;
• Rejestr aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP, Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendanta Głównego PSP, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
• Rejestr upoważnień.

Ewidencje:
• Ewidencja zdarzeń;
• Ewidencja podmiotów tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy;
• Ewidencja czasu pracy pracowników Komendy Powiatowej PSP;
• Ewidencja czasu pracy urządzeń;
• Ewidencja pieczęci i stempli;
• Ewidencja odbioru budynków.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Mariusz Sobecki
Dokument z dnia: 12.08.2009
Dokument oglądany razy: 2 702
Opublikował: Mariusz Sobecki
Publikacja dnia: 21.01.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl