mapa strony   |   kontakt   |

KLAUZULA INFORMACYJNA - skargi i wnioski

 KLAUZULA INFORMACYJNA - skargi i wnioski
dot. osób składających skargi i wnioski na podstawie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:
Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze, z siedzibą przy ul. Kościuszki 6, 59-400 Jawor, tel. 76 870 26 43, e-mail: sekretariat@straz.jawor.pl, zwany dalej organem PSP.
W Komendzie Powiatowej PSP w Jaworze wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: ogn. Maciej Nebelski, 50-552 Wrocław, ul. Borowska138, tel. 71 368 22 72 ,e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja zadań ustawowych organu PSP na podstawie Działu VIII (Skargi i Wnioski) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), mających na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej, ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) Rozporządzenia.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz Organu PSP.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą być zniszczone po upływie okresu od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej. Wymagania dotyczące archiwizacji reguluje zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej
Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania swoich danych,
c) usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Organ PSP przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte zakończeniu archiwizacji.
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych danych z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienie do przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzania narusza zapisy Rozporządzenia
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zastosowanie sankcji, określonych w przepisach prawa, w szczególności w kodeksie karnym.
Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art.22 ust, 1 i 4 Rozporządzenia.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Krukowski
Dokument z dnia: 07.05.2019
Dokument oglądany razy: 343
Opublikował: Arkadiusz Delikatny
Publikacja dnia: 27.01.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl