mapa strony   |   kontakt   |

KLAUZULA INFORMACYJNA - monitoring wizyjny

 KLAUZULA INFORMACYJNA - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach służbowych Komendy Powiatowej PSP w Jaworze także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze (ul. Kościuszki 6, 59-400 Jawor, tel. 76 870 26 43, e-mail: sekretariat@straz.jawor.pl)
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: ogn. Maciej Nebelski, 50-552 Wrocław, ul. Borowska138, tel. 71 368 22 72 ,e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl
Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych .
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Krukowski
Dokument z dnia: 07.05.2019
Dokument oglądany razy: 363
Opublikował: Arkadiusz Delikatny
Publikacja dnia: 27.01.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl