mapa strony   |   kontakt   |

KLAUZULA INFORMACYJNA - obsługa zdarzeń

 KLAUZULA INFORMACYJNA - obsługa zdarzeń

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze 59-400 Jawor, ul. Tadeusza Kościuszki 6), tel. 76 870 26 43, fax. 76 871 12 29, e-mail: sekretariat@straz.jawor.pl).

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych:(ogn. Maciej Nebelski, 50-552 Wrocław, ul. Borowska138, tel. 71 368 22 72 ,e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl)

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Inspektor Ochrony Danych w KP PSP Jawor:

kpt. Grzegorz Sobieraj, tel. 71 368 22 71, iod@kwpsp.wroc.pl

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Krukowski
Dokument z dnia: 07.05.2019
Dokument oglądany razy: 383
Opublikował: Arkadiusz Delikatny
Publikacja dnia: 27.01.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl